Strategiskt samarbete för optimerad drift och förebyggande insatser

Under 2022 tecknade Metrum ett ramavtal med Svenska kraftnät som inkluderar leverans av nya elkvalitets- och kontrollmätare för installation i samtliga stamnätstationer. Samarbetet ger en stor volym av kvalificerade mätare i det svenska transmissionsnätet.

– Vi är glada att Svenska kraftnät har valt Metrum som leverantör och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete för att stärka det svenska elnätet och möjliggöra förebyggande insatser för optimerad drift, säger Robert Olofsson, vd på Metrum.

Kontrollmätare av modell Metrum PQR har installerats i samtliga stamnätstationer (400/130 kV) för kontinuerlig mätning av såväl energi som elkvalitet. Svenska kraftnät har även installerat Metrum SC-instrument för mätning av stationernas lokalkraft.

Metrum är sedan tidigare systemleverantör till Svenska kraftnät och har utöver kontrollmätare även levererat en stor volym av stationsmätare för lokalkraft, mätare för HVDC samt mätare för proaktiv störningsanalys och feldetektering.

Svenska kraftnät använder Metrums heltäckande insamlings- och analyssystem Metrum PQ Controller DB för kontinuerlig analys. De har också integrerat Metrums system med ett antal externa system för att få ökad nytta av insamlad mätdata.

Resultat av samarbetet
  • Kvalificerad störningsanalys ger möjlighet till förbättrad feldetektering
  • Möjlighet att kartlägga heltäckande elkvalitet i transmissionsnätet
  • Säkerställd kontrollmätning av energi i stamnätstationerna
  • Systemintegration ger möjlighet att dela mätdata med övriga analyssystem
  • Underlag för prediktivt underhållsarbete

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet (TSO) för kraftsystemet i Sverige. Det svenska transmissionsnätet för el består av cirka 16 000 km kraftledningar, drygt 175 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växel- och likström.

Läs mer om Svenska kraftnät