Varför mäta energi och elkvalitet?

Elenergi är en handelsvara som för varje dag blir allt viktigare, det ställs ständigt ökande krav på såväl tillgång av el (leveranskvalitet) som en störningsfri el (elkvalitet). Dagens elmiljöer innefattar såväl ny energiproduktion som ständigt tillkommande elapparater inom såväl hem- som industrimiljö vilket ökar behovet av en kontinuerlig och tillförlitlig övervakning av förbrukad el. Varje inträffad driftstörning skapar en försämrad leverans- och elkvalitet och ger därmed en ökande kostnad.

Energioptimering innefattar både kontroll av energimängd såväl som koppling till energiförluster och deras orsak. Att komplettera energimätning med elkvalitetsmätningar ger underlag för att visa orsaken till uppkomna energiförluster för att därefter kunna fatta beslut om de mest kostnadseffektiva åtgärderna i respektive mätpunkt.

Att mäta energi & elkvalitet ger Er underlag för att optimera elnät och ge kostnadsbesparingar!

Vad innefattas inom begreppet elkvalitet?

Elkvalitet är en beskrivning av en eltillförsel fri från störningar. Idag är övervägande andelen av all elektrisk utrustning uppbyggd av elektronik som såväl skapar störningar på elnätet men därtill är mer känslig mot en sämre elkvalitet än traditionella elapparater.  Elektriska störningar uppstår vid allt från planerade till oplanerade händelser på elnätet. Exempel på orsaker till elkvalitetsproblem är kopplingar i elnät, i- och urkoppling av elektriska laster, blixtnedslag, störande elektriska apparater (switchade nätaggregat, frekvensomriktare, lågenergilampor etc), svaga elnät och varierande elproduktion (förnyelsebar elproduktion, vindkraft mm).

https://metrum.se/content/uploads/2023/04/thumbnails/metrum-power-grid-1-scaled-5818-1000x0.jpg

Mätbara energi- och elkvalitetsproblem

  • Spänningsvariationer
  • Kortvariga spänningssänkningar
  • Kortvariga spänningshöjningar
  • Transienter
  • Flimmer
  • Övertoner
  • Osymmetri
  • Frekvens
  • Verkningsgrad

Kravet på uppföljning och kontroll av elkvalitet ökar och ett antal olika nationella normer och föreskrifter har utformats för att ge vägledning i vad som anses vara god elkvalitet.
Exempel på normer och förskriften för god elkvalitet är EN 50 160, FoL (Norge) och EIFS 2013:1 (Svensk föreskrift).
Samtliga av Metrums mätsystem mäter helt i enlighet med gällande normer och användaren får därmed färdigbearbetade rapportunderlag som beskriver eventuella avvikelser.

Mätstandard referensinstrument (IEC 61000-4-30, Klass A)

Mätinstrument för elkvalitet innefattar en mängd olika mätparametrar och för att mätningen skall vara tillförlitlig så krävs det en klar definition av hur mätinstrumentet mäter och beräknar dessa. Av denna anledning så finns det en mätstandard (IEC 61000-4-30) som delar in mätinstrument i olika klasser (A/S) och där klass A innebär att mätinstrumenten kan användas som referensinstrument.
Metrums samtliga mätinstrument kan användas som referensinstrument och uppfyller klass A i enlighet med IEC 61000-4-30.