Företagsidé

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.

Detta innebär att vi vill:

 • Leverera svar, inte frågor
 • Tillföra mervärden i befintliga system
 • Skapa moduluppbyggda standardlösningar
 • Utveckla normenliga produkter
 • Tillföra maximal information med minimal mängd data
 • Skapa produkter med unik prestanda till bästa möjliga pris
https://metrum.se/content/uploads/2018/09/thumbnails/nynfhveq-1951-1000x0.jpeg

Värderingar

Kompetens

Med vår expertis och kunskap skapar vi användarvänliga och innovativa lösningar

Engagemang

Vi drivs att överträffa kundens och våra egna förväntningar

Pålitlighet

Genom att alltid hålla våra åtaganden gentemot varandra och våra kunder kapar vi trygghet

Flexibilitet

Vi får kunder och medarbetare att känna sig sedda, höra och prioriterade

Historia

Metrum Sweden AB grundades 2004 med föresatsen att skapa nästa generations elkvalitetsinstrument och system.

Bakgrunden var den nya standarden, IEC 61000-4-30 Klass A som kom 2003. För första gången var elkvalitetsmätning klart definierad.

Med utgångspunkten i en kombination av hög prestanda med enkelt handhavande och ett enastående pris/prestanda-förhållande, skapade Metrum ett helt unikt produktsortiment.

Genom ett nära samarbete med nätbolag, industrier, forskningsinstitut och universitet har en marknadsledande lösning för effektiv och intelligent energi- och elkvalitetsövervakning vuxit fram.

Ledning och styrelse

Leif Kristensson

Ordförande

Robert Olofsson

Verkställande direktör

robert.olofsson@metrum.se

+46 (0) 707 77 85 40

Patrik Sjöstrand

Styrelseledamot

Peter Axelberg

Ledamot, Technical Advisory Board

Lars Olsson

Ledamot, Technical Advisory Board

Ägare

https://metrum.se/content/uploads/2024/01/almi-agare.png

Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder, varav Almi Invest Västsverige AB är en, och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.

https://metrum.se/content/uploads/2024/01/ksvets-agare.png

K-Svets Venture, ett västsvenskt riskkapitalbolag som leds av entreprenören och företagsbyggaren Leif Kristensson. Leif Kristensson grundade Konstruktionssvets i Stenungsund 1969 som är specialiserade på avancerade entreprenader. Med hela Norden som marknad utför K-svets uppdrag inom bland annat petrokemiska industrin, livsmedelsindustrin och pappersindustrin.

Kvalitet och miljö

Metrum är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Kvalitetspolicy

 • Vi inom Metrum Sweden AB skall vara en professionell leverantör av produkter och systemlösningar.
 • Vi är lyhörda för kunders kortsiktiga och långsiktiga behov.
 • Vi agerar alltid utifrån ett kundperspektiv som innebär ett fortsatt långsiktigt samarbete med våra kunder.
 • Vi tillhandahåller produkter och tjänster som uppfyller ställda kundkrav.
 • Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter. Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

 • Metrum Sweden AB skall i all sin verksamhet skydda miljön genom att minimera miljöpåverkan och genom att miljöarbetet blir en naturlig del av verksamheten.
 • Val av komponenter och produktionsmetoder skall styras av befintliga och i möjligaste mån kommande nationella och internationella krav för minimerad miljöpåverkan.
 • Metrum Sweden AB uppfyller gällande lagkrav och ställer likvärdiga krav på våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.
 • Vid val av material, utrustning och transporter skall bästa miljöalternativet nyttjas.
 • Allt avfall skall i möjligaste mån källsorteras.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom kontinuerligt arbete med miljöutredningen och kontinuerliga uppdateringar av miljömål.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur Metrum Sweden AB (benämns vidare som Metrum) behandlar personuppgifter Metrum Sweden AB, org. nr. 556660-6868 är ansvarig för att de personuppgifter som hanteras inom organisationen och i våra produkter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi våra anställda och våra kunders uppgifter

Vi på Metrum värnar om våra anställda och våra kunders integritet och skyddar alltid deras personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Metrum personuppgifter

När personer efterfrågar eller köper våra produkter/tjänster av oss eller tar kontakt med oss på något sätt innebär det oftast att personen lämnar någon form av information till oss i form av personuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För anställda inom Metrum lagras de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra till exempel löneutbetalningar och sjukersättningsadministration vilket bland annat omfattar lagring av personnummer. Metrum lagrar endast de uppgifter som är nödvändiga i det enskilda fallet och som är berättigade och har laglig grund.

Så använder vi dina uppgifter

Metrum har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att kunna fullgöra sitt åtagande mot sina kunder och sina anställda, eller om personer har lämnat sitt samtycke till att vi behandlar deras uppgifter. Metrum kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning, t ex personuppgifter om anställda. I vissa fall kan Metrum behöva personers samtycke för att få behandla personuppgifter, till exempel personer som inte är kunder men som tillhör Metrums målgrupp och till vilka Metrum önskar skicka olika typer av information. När personer lämnar sitt samtycke i dessa fall ska de alltid få klar och tydlig information om vad de samtycker till. Metrum kan använda personuppgifter för bland annat följande ändamål:

 • Lön- och sjukadministration av anställda.
 • Utskick till personer i Metrums målgrupp i form av till exempel nyhetsbrev eller inbjudningar till olika typer av utbildningar eller andra aktiviteter som Metrum anordnar.
 • Kundundersökningar i syfte att förbättra våra produkter och tjänster
 • Kontakt vid försäljning av våra produkter och tjänster.
 • Kontakt vid support och service av våra produkter och tjänster.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Metrum och i vissa fall av Metrums personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller personer om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Metrum. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla nödvändig tjänst enligt kundavtal.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Metrum sparar endast personuppgifter enligt vad som kan anses nödvändigt eller berättigat eller enligt vad som är särskilt avtalat eller kravställt enligt lag och förordning.

Det här är dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter hos Metrum är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos Metrum under förutsättning att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som vid exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel på grund av obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Metrum överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Uppdatering av integritetspolicy

Metrum gör löpande ändringar i denna policy. Ny version namnges enligt Metrums rutin för dokumentnomenklatur. En ny version blir gällande när den publiceras på Metrums hemsida.