Förnyelsebar energi blir allt vanligare och trenden pekar på att elproduktion flyttas närmare slutförbrukare och därmed längre ut i elnäten. Därmed ställs det allt högre krav på övervakning för att säkerställa tillförlitliga energiflöden och att den producerade elens kvalitet hålls inom acceptabla gränser.

Förnyelsebar energi kan ge ökade kostnader

Trenden med alternativ elproduktion från förnyelsebara energikällor ger en mängd fördelar. Elproduktionen flyttas i och med detta ut allt närmare slutförbrukare, vilket medför en ny elmiljö där nya energiflöden och störningar kan uppstå.

I och med att elenergin i perioder produceras mer lokalt så fås nya flöden i elnätet som i sin tur kan leda till ökade energiförluster.

Bland störningar som kan förekomma från förnyelsbara energikällor kan nämnas flimmer, övertoner och inkopplingsstörningar i form av kortvariga spänningsändringar.

Det blir därmed allt viktigare att kunna utföra kontinuerliga analyser av elkvalitet i olika delar av elnätet. Detta fångar upp intermittenta och ökande förluster och störningar innan de leder till alltför kostsamma problem.

Rekommenderad lösning

För att säkerställa att elmiljön bibehålls på en god nivå även med utökad framtida elproduktion via förnyelsebara energikällor så rekommenderas en löpande uppföljning och kontroll i dessa delar av elnätet.

Metrums fasta mätinstrument installeras lämpligen i utvalda delar (t.ex. närmaste nätstation) för att kontinuerligt kartlägga flöden i elnätet. Helst bör instrumenten installeras i god tid före alltför stor utbyggnad sker för att kunna dokumentera och kartlägga hur elmiljön ser ut före och efter. Detta gäller särskilt vid utbyggnad av vindkraftparker där energiproduktionen kommer variera mycket över tid beroende på aktuella vindförhållanden.

Metrums intelligenta mätsystem ger möjlighet att övervaka prioriterade delar av elnätet löpande och till en rimlig prisbild och lämpar sig därför väl för att även dokumentera påverkan från förnyelsebara energikällor.