Metrum PQX3 med FFR-optionen tillhandahåller mätvärden för distribuerad frekvensstyrning i elnätet. Vi har tillsammans med våra samarbetspartner tagit fram en typgodkänd produkt för FFR (Fast Frequency Reserve).

Att upprätthålla balans mellan produktion och konsumtion av eleffekt är av stor vikt. Om det uppstår en obalans påverkas frekvensen, som då avviker från det eftersträvade värdet på 50 eller 60 Hz. Detta kan i sin tur leda till storstörningar på elnätet. Övergången till en större andel förnybara energikällor såsom sol- och vindkraft leder till nya utmaningar och möjligheter inom detta område. Frekvensstyrningssystem behöver kunna reagera snabbare än förut för att hantera produktionsvariationer och frånvaro av svängmassa (inertia).

Här kommer Metrum PQX3 med FFR-optionen in i bilden. FFR står för Fast Frequency Reserve, vilket är ett sätt att decentraliserat och reaktionssnabbt tillhandahålla balanskraft med hjälp av stora batterianläggningar. Metrum PQX3 FFR ger snabba mätvärden med stor robusthet och hög precision och är på så vis en kritisk komponent i frekvensstyrningssystemet. Vi har tillsammans med våra samarbetspartner tagit fram en totallösning, som nu används skarpt i typgodkända anläggningar.

Läs mer om PQX3 FFR och hämta produktblad →