Tidaholms Energi gör med hjälp av Metrum en omfattande satsning på att börja mäta elkvalitet och detektera störningar. Bland de potentiella vinsterna finns ökad leveranssäkerhet, möjlighet till proaktivt underhåll samt bättre nätinformation.

– Elkvalitetsmätning blir allt viktigare för att vi ska kunna erbjuda en bra produkt med hög leveranssäkerhet, säger Magnus Sjögren, elnätschef på Tidaholms Energi. Vår vision är att vi ska vara mycket mer proaktiva än vi är idag. I stället för att kunderna ringer till oss och berättar att något är fel så ska vi planera in driftstoppen och informera de kunder som påverkas med god framförhållning.

Dagens snabba teknikutveckling med ett allt tydligare fokus på hållbarhet ställer nya krav på elnätet. Elförbrukningen ökar generellt, bland annat till följd av en större andel elbilar som dessutom kan ge upphov till stora effekttoppar. Samtidigt adderas småskalig elproduktion från framför allt vind och sol till nätet.

– Vi går från ett fåtal stora kraftkällor till mer småskalig och distribuerad elproduktion, säger Magnus Sjögren. Det är omfattande förändringar som sker på kort tid. Men med hjälp av systematisk elkvalitetsmätning, analys och uppföljning kommer vi kunna hantera omställningen och även förbereda oss för framtida teknikskiften.

Strategiskt samarbete med Metrum

Tidaholms Energi inledde ett strategiskt samarbete med Metrum under 2020. Hittills har ett flertal av Metrums instrument PQX3-FR installerats i två av bolagets fördelningsstationer och ytterligare en station kommer att förses med denna kapacitet. I fördelningsstationerna mäter Tidaholms Energi på samtliga utgående mellanspänningslinjer och inmatningspunkter från överliggande nät. För att bygga en heltäckande mätning har bolaget även påbörjat elkvalitetmätning i lågspänningsnäten genom att installera Metrum SC i vissa utvalda nätstationer.

På sikt vill Tidaholms Energi mäta i elnätets samtliga inmatningspunkter och mellanspänningslinjer för att kunna övervaka energi- och elkvalitetsprofiler samt störningar i realtid, men också för att kunna följa upp långtidstrender och variationer. För analys och visualisering används Metrums ordinarie databassystem PQ Controller DB och även systemen Power Monitor och PQ4Cast som bidrar till ett proaktivt arbetssätt genom att larma i god tid innan olika elkvalitetsparametrar når oönskade nivåer.

– Med mer avancerad mätning kan vi upptäcka fel innan de leder till avbrott, säger Magnus Sjögren. Det kan till exempel vara kabelfel eller grenar som tillfälligt ligger på en luftlinje. Om vi har den informationen kan vi koppla om och mata från ett annat håll så att kunderna inte drabbas, samtidigt som vi startar arbetet med att åtgärda felet.

Metrums mätinstrument kan även indikera andra typer av fel. Under sommaren visade Tidaholms Energis nya system att källan till en plötslig ökning av reaktiva effekter härstammade från en felaktigt inkopplad kundanläggning. Därmed kunde bolaget undvika att själva betala extra avgifter till överliggande nät.

Automatiska rapporter

Metrums system erbjuder olika nivåer av analys och visualisering, från förenklade rapporter som visar grönt eller rött – ”allt är ok” eller ”något är fel” – till detaljerad information om vad som händer i nätet. De olika mätarna samlar också data i ett och samma system vilket underlättar överblick och analys.

– Vi kan generera rapporter som är begripliga för våra kunder, säger Magnus Sjögren. Det gör det lättare för våra medarbetare att bemöta frågor och eventuella klagomål, vi har helt enkelt bättre information som dessutom går att visa på ett tydligt sätt. Samtidigt kan våra tekniker få ut mer detaljerade rapporter som ger dem rätt förutsättningar att följa upp avvikelser och problem.

Minskade kostnader och ökat kundvärde

Vad gäller ekonomiska incitament för att investera i elkvalitetsmätning så räknar Tidaholms Energi med att kunna kartlägga och minska energiförluster i nätet. Tack vare den breda implementeringen av mätare på olika nivåer och platser i elnätet får de möjlighet att analysera hur energi och effektprofilerna varierar i olika delar av nätet och under olika perioder av året. Tillsammans med den övriga elkvalitetsmätningen ger det bättre förståelse för hur lokala fenomen i enskilda delar av elnätet kan leda till ökade totalkostnader.

Användningen av mjukvarorna Power Monitor och PQ Forecast gör det möjligt att förutse oönskade variationer, till exempel för låga eller höga spänningsnivåer eller effekttoppar i god tid och därmed få möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika framtida problem. Till exempel kan det innebära att i tid hinna starta reservkraftverk för att undvika effekttoppar som kan leda till extra avgifter kopplade till den abonnerade effekten hos regionnätägaren.

– Det finns dock ingen drivkraft att höja kundernas avgifter, säger Magnus Sjögren. Vi vill använda mätning för att minska våra kostnader och kunna hålla konkurrenskraftiga priser. En viktig del av vårt uppdrag som kommunalt energibolag är att bidra till att göra Tidaholm attraktivt för såväl invånare som företag. Där är leveranssäkerhet och ett rimligt elpris viktiga parametrar.

På lite längre sikt vill Tidaholms Energi knyta ihop avancerad elkvalitetsmätning med den vanliga debiteringsmätningen för att kunna samla in och visualisera all tillgänglig data i samma system. I det fortsatta utvecklingsarbetet är Metrum en uppskattad samarbetspartner.

– Metrum har väldigt god kunskap om mätning och den problematik som kan uppstå i olika driftsituationer, säger Magnus Sjögren. Där har vi mycket bra stöd och mervärde i samarbetet. Deras roadmap för hur de vill utveckla sina produkter och lösningar möter också det som vi vill göra. De går från att vara ett traditionellt mätföretag till att börja ta in AI för att höja kundvärdet.

Kort om samarbetet

  • Tidaholms Energi har totalt cirka 7 000 elkunder. Verksamhet omfattar även stadsnät, fjärrvärme, elhandel, och det kommunala bostadsbolaget.
  • Bolaget vill mäta elkvalitet för att kunna skifta fokus från felsökning till proaktivt underhåll samt att bättre kunna hantera framtida teknikskiften.
  • Tidaholm Energi använder flera olika av Metrums olika mätinstrument: PQX3-FR, PQX3-R, SC-FR, PQ110 samt SPQ.
  • Metrum har också levererat ett antal mjukvarufunktioner till Tidaholm Energi: PQ Controller DB, PQ4Cast samt PowerMonitor.