Sundsvall Elnät investerar i ny kommunikationsutrustning för att möjliggöra förbättrad insamling av mätvärden från sina nya elmätare. Samtidigt passar de på att ansluta befintliga elkvalitetsmätare till den nya kommunikationsinfrastrukturen.

– Med hjälp av den nya kommunikationsutrustningen får vi en momentan överblick över hela elnätet, säger Erik Runa, driftingenjör på Sundsvall Elnät. Vid felsökning kan vi se spänningsnivån på samtliga nätstationer, och det går snabbt att upptäcka avvikelser.

Sundsvall Elnät AB är ett dotterbolag till kommunala Sundsvall Energi AB. Företaget bygger och förvaltar elnätet för cirka 27 000 privatkunder och 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. För snart 10 år sedan inledde Sundsvall Elnät en omfattande satsning på elkvalitetsmätning. De ersatte befintliga energimätare med nätstationsmätaren Metrum SC för att möjliggöra proaktiva och normenliga mätningar.

Integration med SCADA

Den nya kommunikationsinfrastrukturen består av nya routrar på varje station samt en RTU som bland annat används för att integrera mätvärden med MicroSCADA. Projektet pågår för fullt med målet att koppla upp samtliga 500 stationer som ingår i elnätet.

– Det var en del initialt arbete med att sätta upp en standardkonfigurering för RTU och de första stationerna tog lite tid att ansluta, säger Erik Runa. Men nu går det undan och vi adderar nya stationer i snabb takt.

Metrums mätare registrerar elkvalitet, spänning, ström och total effekt i nätstationen. Långtidsdata, händelser och rapporter presenteras sedan av Metrums system DB Viewer, medan realtidsvärden på spänning, ström och total effekt visas i SCADA-systemet. Mätvärdena används också av ett separat NIS-system som visar en geografisk representation av nätstationernas energivärden och kundernas förbrukning.

– Det gör att vi snabbt kan upptäcka energiförluster orsakade av fel eller strömstölder, säger Erik Runa. Metrums system förenklar analysen med färgkoder, där grönt betyder att allt är normalt och rött indikerar en avvikelse som måste följas upp.

En långsiktig investering

Elkvalitetsmätning med realtidsdata och analyser över tid hjälper Sundsvall Elnät att planera underhållet av nätet. De kan till exempel upptäcka att en transformator är överbelastad och sätta in åtgärder innan utrustningen går sönder.

– Tidigare har underhåll och nya investeringar i hög grad baserats på utrustningens ålder, säger Erik Runa. Vi fattar bättre beslut nu, och på sikt räknar vi med att det kommer visa sig i form av högre leveranssäkerhet till våra kunder och lägre kostnader.

Sundsvall Elnät arbetar vidare med anslutningen av sina nätstationer samtidigt som systemet utvärderas kontinuerligt och justeras för att ge så mycket värde som möjligt. Kommande förbättringar och utvecklingssteg inkluderar bland annat larm för överbelastningar eller spänningsbortfall som kan korta responstiden ytterligare.

– Vi ser fler och fler fördelar med elkvalitetsmätningen, särskilt nu när vi förbättrar kommunikationen med Metrums instrument, säger Erik Runa. Drömmen är att arbeta mer proaktivt, med planerade avbrott och bra information i stället för ökad jourtid och stressade utryckningar när det brinner i kabelskåp mitt i natten. De investeringar som vi tar nu är också en viktig förberedelse för att på sikt kunna fjärrstyra allt större del av vår utrustning i elnätet.