Umeå Energi utvecklar sitt elnät för framtida behov och krav

I en strategisk satsning på elkvalitet utrustar Umeå Energi samtliga nätstationer med Metrums mätinstrument SC. Bättre informationsunderlag ger högre elkvalitet för företagets kunder samtidigt som fokus på smarta elnät i kommande nätreglering gör investeringarna lönsamma.

Umeå Energi är ett helägt kommunalt bolag med verksamhet inom elproduktion, elnät, elhandel, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Företaget har cirka 450 anställda och omsätter omkring 1,8 miljarder kronor. På elnätssidan har företaget 62 000 kunder inom nätområdet som utgörs av Umeå kommun.

– Umeå växer snabbt just nu och vi ansluter hela tiden nya kunder till nätet, säger Bo Fredriksson, mätchef på Umeå Energi. Vi försöker arbeta förebyggande och med god framförhållning när det kommer nya föreskrifter och lagkrav och vi tog ett tidigt beslut att börja mäta elkvalitet på våra nätstationer.

Övervakning av elkvalitet skapar informationsunderlag som hjälper Umeå Energi att fatta snabba beslut och ge korrekt återkoppling till sina kunder. Metrums system genererar tydliga och automatiska rapporter med tidsangivelser som visar om elkvaliteten är godkänd eller inte.

– Innan vi började mäta elkvalitet så var det ofta kunderna som påtalade brister, säger Mikael Antonsson, elingenjör med ansvar för elkvalitet på Umeå energi. Nu får vi information om driftstatus och eventuella störningar i realtid. Det gör att vi i stor utsträckning kan agera förebyggande och åtgärda fel innan våra kunder märker någon skillnad.

Visar förändringar

Elkvalitetsmätningen har visat sig vara mycket värdefull när nya kunder ansluts till Umeå Energis nät. Ett exempel är kommersiella fastigheter som installerar tekniska system för styrning och effektivisering av elförbrukningen. Det innebär utmaningar för nätet och det är en stor fördel att tidigt uppmärksamma eventuella problem.

– Om vi upptäcker dålig elkvalitet redan under byggprocessen så har vi mycket större möjlighet att sätta in åtgärder och ställa krav på byggherren, säger Mikael Antonsson.
Umeå Energi använder även Metrums mätare för nätstationsavstämning, det vill säga övervakning av förbrukning och eventuella nätförluster. Datan läses in i mätvärdesdatabasen, där kundernas elförbrukning registreras.

– Under resans gång har vi identifierat ett antal anläggningar med felaktiga mätningar och stora förluster, säger Mikael Antonsson. Nätstationsavstämningarna ger oss en tydlig bild av förlusterna i nätet. Det är svårt att säga exakt hur mycket vi sparar in, men vi vet att åtgärderna medför att vi kan arbeta med effektiviseringar för att minska nätförlusterna.

Umeå Energi har även investerat i Metrums system Power Monitor, som de använder för att visualisera och övervaka den totala elförbrukningen i nätet mot Vattenfall. Power Monitor ger Umeå Energi möjlighet att se aktiv och reaktiv effekt, samt produktion. Informationen används bland annat för att optimera Umeå energis abonnemang hos Vattenfall, vilket har resulterat i en besparing på cirka en halv miljon kronor.

– Om vi till exempel ligger på gränsen för vår totala förbrukning så kan vi koppla bort ett antal pannor tills det finns utrymme i nätet, säger Mikael Antonsson. Metrums Power Monitor har tagit det till en ny nivå, vi har mycket bättre överblick nu.

Tydliga ekonomiska incitament

Elkvalitetsmätning är en viktig del i utvecklingen av smarta elnät. Den så kallade nätregleringen innebär att varje enskild del av ett nät, till exempel kommunikationen med en nätstation, bidrar med ett visst normvärde till företagets kapitalbas. Kapitalbasen utgör i sin tur ett tak för hur höga avgifter som företaget får ta ut.

Umeå Energi fortsätter att satsa på elkvalitet och utvärderar just nu nya lösningar som ytterligare höjer tillförlitligheten i nätet. Det gäller till exempel möjligheter att fjärrstyra nätstationer och koppla bort kablar för att åtgärda fel på distans.

– Samarbetet med Metrum utvecklas hela tiden och de är mycket lyhörda för våra önskemål, avslutar Bo Fredriksson. Det kan handla om allt från justeringar i våra rapporter till hur instrumenten packas för att kunna monteras så enkelt som möjligt av våra montörer. Supportavtalet är robust och det uppstår inte några oväntade kostnader.

Umeå Energi har totalt cirka 1 800 nätstationer och 22 fördelningsstationer i elnätet. Målet är att förse samtliga med mätinstrument från Metrum. Installationsprocessen är väl intrimmad och omkring 600 mätare har hittills installerats.

Resultat av samarbetet
  • Informationsunderlag för snabba beslut och korrekt återkoppling till kunderna
  • Installerade instrument bidrar till ökad kapitalbas i nätregleringen
  • Möjlighet att identifiera orsaker till energiförluster
  • Visualisering av förbrukning och optimering av abonnemang hos Vattenfall – årlig besparing på cirka en halv miljon kronor

Umeå Energi är ett helägt kommunalt bolag med verksamhet inom elproduktion, elnät, elhandel, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. På elnätssidan har företaget 62 000 kunder. I nätet finns totalt cirka 1 800 nätstationer och 22 fördelningsstationer.

Läs mer om Umeå Energi