Strategisk mätning på Falbygdens Energi

Anslutning till förnyelsebara energikällor ställer nya krav på elbolagen. Ojämna flöden i elnätet och frekventa störningar i produktionen ökar behovet av bra informationsunderlag för reglering och styrning. Därför satsar Falbygdens Energi på att mäta elkvalitet.

– Under de senaste åren har vi anslutit mycket vindkraft till nätet och vi såg ett behov av att hålla koll på energiförluster och förändringar i elkvaliteten, säger Lars Ohlson, vd på Falbygdens Energi. Det var utgångspunkten när vi kontaktade Metrum och sedan dess har vi utvecklat vår mätning och uppföljning betydligt.

Samarbetet med Metrum inleddes redan 2005 då Falbygdens Energi påbörjade ett byte av samtliga installerade elmätare. En viktig anledning till denna uppdatering var att företaget ville kunna mäta energiförluster som till exempel orsakas av tekniska fel och strömstölder, det vill säga ström som leds förbi mätaren. Utvecklingsprojektet resulterade i en integrerad modul som har varit till stor hjälp i kartläggningen av förluster.

Förberedelse för smarta elnät

Smart Grids, smarta elnät, var knappast ett begrepp 2005 men är desto mer aktuellt i dag. Här har övervakning och mätning en avgörande roll. Behovet av noggrannare mätning kommer av att elproduktionen flyttas längre ut i nätet samtidigt som nya laster uppstår, till exempel vid laddning av elbilar.

– Strategisk mätning är en förutsättning för att kunna bygga smartare elnät, säger Lars Ohlson. Det handlar inte bara om att mäta hos slutkunderna, det är minst lika viktigt att mäta i nätet för att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede. Med de nya mätarna på plats är vi redo för framtidens elnät.

Energimarknadsinspektionens nya norm EIFS 2011:2, som trädde i kraft under 2012, är ett viktigt steg mot utbyggnaden av smarta elnät. Här beskrivs vad som innefattas i begreppet ”god elkvalitet”, det vill säga vilka krav som kunderna kan ställa på elbolagen. Metrum har implementerat den nya normen i både instrument och mjukvara och användaren får – precis som i alla Metrums system – ett enkelt rapportunderlag med grön signal om allt är i sin ordning, eller röd signal om det finns problem som måste följas upp.

Flera intressanta projekt

I ett parallellt utvecklingsprojekt har Metrum levererat en mjukvara som visar effektvariationen vid utvalda mätpunkter i realtid. Det gör att energiförbrukningen kan följas på ett lättöverskådligt och pedagogiskt sätt. Falbygdens Energi använder systemet i receptionen på huvudkontoret för att visa förbrukningen i nätet för anställda och besökare.

2011 startade ett pilotprojekt kring förnyelsebar energi och energilager. Syftet är att uppnå en mer stabil elleverans utan störningar och med utjämnade effektuttag. Projektet är ett samarbete mellan Falbygdens Energi, Metrum, nätverksorganisation Sust och ABB. Lars Ohlson ser ett stort värde i det fortsatta samarbetet med Metrum.

– Det mest positiva är att vi har kontroll på elkvaliteten. Hittills har vi inte sett några försämringar men vi kommer troligen att uppleva större kvalitetsproblem i takt med att vi ansluter mer vindkraft. Här räknar vi med att ha stor nytta av Metrums utrustning, vi kan upptäcka vad som är fel och få hjälp att analysera orsaken till problemet och hitta lämpliga åtgärder.

Resultat av samarbetet
  • Bättre beslutsunderlag med hjälp av statistik och momentan avläsning
  • Bättre information om elkvalitet vid anslutning av småskalig produktion
  • Effektiv kartläggning av elkvalitetsavvikelser
  • Ökad kontroll över förlustenergi
  • Strategisk förberedelse för framtidens smarta elnät

Falbygdens Energi AB i Falköping är en lokal leverantör av el, fjärrvärme och bredbandsnät. Företaget ingår i Göteborg Energi AB och levererar totalt 533 GWh fördelat på 370 GWh elöverföring, 162 GWh fjärrvärme och 1 GWh elproduktion.

Läs mer om Falbygdens energi