Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Sandvik energieffektiviserar med hjälp av Metrum

För att minska energiförbrukningen har SMT, Sandvik Materials Technology, investerat i Metrums mätsystem. Koll på elkvalitet, reaktiv effekt och ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder är positiva sidoeffekter.

– Vi vill ha bättre kunskap om hur energin används och vilka förluster som finns i hanteringen. Det handlar inte bara om att visualisera energiförbrukningen, vi måste också förstå hur den kan minskas, säger Lars Lindelöf, serviceledare på SMT.

Den avdelning som Lars Lindelöf tillhör arbetar med eldistributionen till samtliga Sandvik-bolag som finns representerade i Sandviken – Materials Technology, Tooling, Venture och Mining. Ungefär som ett internt elverk tar de hand om all energimätning och fördelar kostnader efter förbrukning.

Valde Metrums produkter

SMT tittade från början på renodlade energimätare men blev intresserade av Metrums produkter som möjliggör mätning av flera storheter. Förutom elkvalitet mäter utrustningen även reaktiv effekt som tar onödig plats i elledningar och transformatorer.

– Nu får vi betala nätägaren för reaktiv effekt, och därför vill vi kunna interndebitera denna kostnad. Det skapar också incitament för att minska den reaktiva effekten genom att exempelvis investera i lämplig utrustning.

Sandviken-siten har investerat i drygt 500 mätinstrument från Metrum, mestadels Metrum SC men även Metrum PQR. Instrumenten har levererats under de senaste två åren och är nu installerade i det fabriksområde som rymmer samtliga Sandvik-bolag i Sandviken.

– Nu har vi bättre koll på energianvändningen och fördelar kostnaderna på ett sätt som motsvarar den faktiska förbrukningen. Dessutom slipper vi springa runt med portabla mätare för att mäta elkvalitet, säger Lars Lindelöf.

Med mätinstrument från Metrum och ett loggsystem som levereras av Affectus övervakas den interna energiförbrukningen kontinuerligt. Kostnaderna fördelas på de olika produktionsenheterna och systemet genererar automatiskt fakturor, prognoser och rapporter kring förbrukning och elkvalitet.

Stor potential för effektivisering

SMT använder till största delen återvunnet material i sin metallproduktion. Metallskrot smälts ner, blandas och bearbetas för att få rätt egenskaper. Produkterna utgörs till exempel av rostfria band och rör som levereras för vidare bearbetning till kunder inom en rad olika branscher. Verksamheten är energiintensiv och sammanlagt förbrukar fabriksområdet i Sandviken 600-700 GWh per år.

Under de senaste åren har SMT fokuserat på energieffektivitet med målet är att sänka energiförbrukningen med 10 procent. Sedan 2009 har de identifierat åtgärder som kan sänka energiförbrukningen med cirka 52 GWh per år, en besparing som motsvarar drygt 30 MSEK. Flera av åtgärderna har redan genomförts och energiförbrukning har hittills sänkts med 20 GWh per år.

Med instrumentet Metrum SC installerat i samtliga ställverk och stationer – cirka 500 mätpunkter – har Lars och hans kollegor ett bra informationsunderlag för effektivisering och uppföljning av de åtgärder som utförs. Energiförbrukningen på de olika enheterna kan också följas i realtid via en webbaserad applikation. Enligt Lars har visualiseringen av förbrukningen resulterat i ett tilltagande intresse för energieffektivisering . Arbete med besparingar pågår och ett exempel är tomgångsförbrukningen, det vill säga energiförbrukningen när produktionen står stilla.

– Här finns det stora potentiella besparingar, vi måste bli bättre på att stänga ner fläktar, pumpar och belysning som inte används. För oss är tomgångsförbrukningen en utmärkt startpunkt för att börja arbeta med besparingar.

Som ett exempel nämner Lars att stålverket står stilla varannan torsdag och varannan helg samt under fyra veckor under sommarsemestern.

– Under denna stopptid förbrukas ungefär tio procent av den elenergi som går åt under produktion. Det är fullt realistiskt att halvera denna förbrukning, vilket skulle innebära en stor besparing.

Koll på elkvalitet

Bristande elkvalitet i form av exempelvis spänningsdippar och övertoner orsakar stora problem och produktionsbortfall i industrin. Med hjälp av elkvalitetsmätning är det möjligt att upptäcka och förebygga problem med kompensationer i form av filter eller kondensatorbatterier.

– Inför ombyggnad av en anläggning eller installation av nya maskiner vet vi hur elkvaliteten ser ut innan ingreppet. Vi kan då föra en diskussion med den som installerar den nya utrustningen och försäkra oss om att elkvaliteten inte kommer att försämras, säger Lars Lindelöf och fortsätter.

Allt fler industriföretag ser nyttan med att arbeta med elkvalité. Det innebär en liten extra kostnad att inkludera funktionaliteten i mätutrustningen men det betalar sig snabbt genom direkta besparingar och bättre förutsättningar för energieffektivisering. Mot bakgrund av det positiva utfallet i Sandviken förs nu diskussioner om att gå vidare med ytterligare installationer på företagets anläggningar i Sverige.

– För oss har elkvalitetsmätningen redan varit till stor nytta och med Metrums system på plats står vi också bättre rustade för nya mål och satsningar inom energieffektivisering, avslutar Lars Lindelöf.

För fullständig artikel, ladda ner som PDF här »

 

Aktuellt

Metrum certifierad enligt ny produktstandard

[2017-10-15]

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586.

Läs mer »

Genombrott i Metrums utvecklingsprojekt: AI förutser spänningsförändringar och effektbehov i elnätet

[2017-10-01]

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.

Läs mer »

Mönsterigenkänning inom elkvalitet - projekt video

[2017-09-05]

EPR-projektet, European Pattern Recognition, börjar nu komma fram med lösningar som kan appliceras i elnätet. Använda mönsterigenkänning och artificiell intelliigens för t ex förutspå kommande problem i elnätet. Titta på projektets video:

https://www.youtube.com/watch?v=_52WUWsKuXA 

Läs mer »

Metrum syns i media - Di samt SvD

[2017-07-11]

Artificiell intelligens i elnätet samt lyckosamma satsningar i Afrika uppmärksammas i tidningen Dagens Industri under Almedalen samt om Export till Afrika i Svenska Dagbladet

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se