Metrum Intelligenta mätsystem för
energi och elkvalitet
Hem

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur Metrum Sweden AB (benämns vidare som Metrum) behandlar personuppgifter Metrum Sweden AB, org. nr. 556660-6868 är ansvarig för att de personuppgifter som hanteras inom organisationen och i våra produkter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi våra anställda och våra kunders uppgifter

Vi på Metrum värnar om våra anställda och våra kunders integritet och skyddar alltid deras personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Metrum personuppgifter

När personer efterfrågar eller köper våra produkter/tjänster av oss eller tar kontakt med oss på något sätt innebär det oftast att personen lämnar någon form av information till oss i form av personuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För anställda inom Metrum lagras de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra till exempel löneutbetalningar och sjukersättningsadministration vilket bland annat omfattar lagring av personnummer. Metrum lagrar endast de uppgifter som är nödvändiga i det enskilda fallet och som är berättigade och har laglig grund.

Så använder vi dina uppgifter

Metrum har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att kunna fullgöra sitt åtagande mot sina kunder och sina anställda, eller om personer har lämnat sitt samtycke till att vi behandlar deras uppgifter. Metrum kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning, t ex personuppgifter om anställda. I vissa fall kan Metrum behöva personers samtycke för att få behandla personuppgifter, till exempel personer som inte är kunder men som tillhör Metrums målgrupp och till vilka Metrum önskar skicka olika typer av information. När personer lämnar sitt samtycke i dessa fall ska de alltid få klar och tydlig information om vad de samtycker till. Metrum kan använda personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • Lön- och sjukadministration av anställda.
  • Utskick till personer i Metrums målgrupp i form av till exempel nyhetsbrev eller inbjudningar till olika typer av utbildningar eller andra aktiviteter som Metrum anordnar.
  • Kundundersökningar i syfte att förbättra våra produkter och tjänster
  • Kontakt vid försäljning av våra produkter och tjänster.
  • Kontakt vid support och service av våra produkter och tjänster.

Dessa har tillgång till dina uppgifter 

Dina personuppgifter används av Metrum och i vissa fall av Metrums personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller personer om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Metrum. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla nödvändig tjänst enligt kundavtal.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Metrum sparar endast personuppgifter enligt vad som kan anses nödvändigt eller berättigat eller enligt vad som är särskilt avtalat eller kravställt enligt lag och förordning.

Det här är dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter hos Metrum är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos Metrum under förutsättning att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som vid exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel på grund av obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Metrum överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Uppdatering av integritetspolicy

Metrum gör löpande ändringar i denna policy. Ny version namnges enligt Metrums rutin för dokumentnomenklatur. En ny version blir gällande när den publiceras på Metrums hemsida.

 

Aktuellt

Skövde Nät väljer Metrum för alla sina nätstationer

[2018-06-01]

Skövde Nät installerar Metrum SC energi- och elkvalitetsmätare på alla sina ca 180 nätstationer. Skövde Nät har haft elkvalitetsmätare på sina nätstationer under en längre tid, men byter nu ut sitt gamla system och mätare mot ledande Metrum. Den ökande andelen produktion av el från solceller på privata och kommersiella fastigheter är en anledning varför Skövde Nät tycker det är viktigt att mäta Class A elkvalitet med Metrums utrustning.


Press Release: Metrum tar hem miljonorder i Indien - smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

[2018-05-15]

Svenska Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor.

Läs mer »

Metrum beviljat medel till nytt EU-projekt: Adaptive Control of Energy Storage (ACES)

[2018-05-13]

Med resultaten från det tidigare Europeiska Mönsterigenkänningsprojektet (EPR) som utgångspunkt fokuserar Metrum och partners på att utveckla artificiell intelligens inom styrning av batterilager med hjälp av Metrums avancerade mätsystem för elkvalitet. Ett projekt som löper 2,5 år med en budget på 15 Mkr, som en del av EU-programmet ERA-NET Smart Energy Systems.

Läs mer »

Ytterligare ett elnätsbolag i Sverige väljer Metrum - Luleå Energi

[2018-04-16]

Över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag använder Metrums lösningar för att mäta energi- och elkvalitet. Efter en noggrann utvärdering väljer nu också Luleå Energi att mäta elkvalitet på fördelnings- och mottagningstationer med Metrums mätinstrument och system. De har även som ambition att mäta på många fler mätpunkter, som t ex Umeå Energi, Sundsvalls Elnät och andra gör mycket framgångsrikt.

Läs mer »

Fler nyheter »

 

 
 
 
Metrum Sweden AB, Anders Personsgatan 16, SE-416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-799 02 80 | www.metrum.se | info@metrum.se